АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

LEX LOCUS

НАЧАЛО

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Обем на Работа. Екип.

Обемът на работа се обсъжда подробно с Клиента, като се определят конкретни задачи. В зависимост от естеството на определените задачи, работата се възлага на екип от професионалисти, съчетаващ внимателно подбрана комбинация от познания и съответни езикови умения. Обикновено екипът работи под ръководството и надзора на съдружник, ангажиран постоянно или регулярно според обстоятелствата. Клиентът се уведомява за името на лице за контакт от екипа, което го информира за всяко развитие по казуса.

ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПРАВНИ УСЛУГИ ОТ НАС ЗАВИСИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА:

 • Клиентът следва своевременно да ни предостави всякаква информация и материали, които обикновено се изискват, за да сме в състояние да предоставим услугите.
 • Ако Клиентът използва услугите на трети лица, чиято работа би могла да повлияе на способността ни да предоставяме услугите си, Клиентът следва да осигури предприемането на подходящи мерки с оглед постигане на своевременен обмен на информация и координация на усилията.
 • Освен ако Клиентът писмено ни уведоми за имената на тези лица, които са упълномощени да изискват от нас предоставяне на услуги по този договор, ние имаме право да презюмираме, че служителите на Клиента, от които получаваме указания за работа, са оторизирани да ни дават такива.
 • 2. Общи стандарти за качество.

  Освен при съществуването на различна уговорка с Клиента, нашите правни услуги се предоставят съгласно надлежно обнародваното българско законодателство, което е в сила към датата на предоставяне на услугите. При поискване от страна на Клиента имаме възможността да предоставим юридически услуги, основаващи се на законопроекти, европейско и чуждестранно законодателство.

  3. Хонорари.

  По принцип хонорарът за нашите услуги се формира въз основа на отделеното време за работа с приложена часова ставка в съответствие с познанията и старшинството на всеки един от членовете на екипа. В случаите, когато е възможно да калкулираме времето за работа по определен казус, по искане на Клиента бихме могли да изчислим приблизителната обща стойност на работата или да уговорим лимит на хонорара, който не може да бъде надвишен, освен с предварителното съгласие на Клиента. В някои специални случаи, като значителни сделки, съдебни спорове или арбитраж, често определяме нашия хонорар в зависимост от изхода на делото.

  Посочените хонорари включват разноски за телефон, факс, както и до три страници превод от/на английски език. Други разноски, като например бизнес пътувания в страната и чужбина, следва отделно да бъдат покрити от Клиента.

  При поемането на нов ангажимент, е възможно да изискаме да ни бъде предоставен аванс, който да бъде разходван при възникването на разноски и такси.

  Нашите фактури са платими в рамките на 30 дни от издаването им. В случай на забавено плащане или друго съществено нарушение на задължения от страна на Клиента, запазваме правото да преустановим по всяко време предоставянето на правните услуги.